سهراب اميري نژاد و غلامرضا ذخيره

هدف كلي پژوهش حاضر بررسي و شناسايي عوامل اجتماعي مؤثر بر بحران هويت دانش آموزان شاهد در مقطع متوسطه ي استان بوشهر مي باشد. جامعه ي آماري اين تحقيق كه به روش پيمايشي اجرا شده است، شامل كليه ي دانش آموزان مقطع متوسطه ي شاهد استان بوشهر به تعداد 133 نفر مي باشد كه همه ي آنان جهت انجام تحقيق مورد بررسي قرارگرفته اند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و از روش هاي آمار توصيفي شامل فراواني، درصد، ميانگين و آمار استنباطي شامل آزمون آماري تحليل عامل، آزمون t و رگرسيون چند متغيره براي تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه 98درصد جامعه ي آماري از سلامت جسماني خوبي برخوردار بوده اند و معتقدند كه در مقايسه با هم سالان خود به موقع بالغ شده اند و 40درصد آن ها تمايل چنداني به مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي ندارند. هم چنين 78درصد از دانش آموزان يادشده، داراي عقايد سياسي هستند و چنان چه در وضعيت فعلي، جنگي بر كشور تحميل شود، درصد بالايي از آنان حاضرند به جبهه بروند. يافته هاي اين تحقيق در رابطه با ابعاد هويت، حاكي از آن است كه هويت سياسي بيش ترين درصد تعلق هويت را داشته است و تعداد زيادي از دانش آموزان به هويت ملي دست يافته اند و در هويت همسرگزيني نيز 60درصد از افرادِ مورد بررسي، فاقد وضعيت مطلوب مي باشند
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده