رضا مطلبي پور

چكيده: پژوهش حاضر، با هدف بررسي ديدگاه ها، آرا و نظرات مردم شهر زاهدان نسبت به فعاليت هاي تبليغي و اطلاع رساني رسانه هاي گروهي درخصوص شهيد و شهادت انجام شده و از نوع پيمايشي با روي كرد توصيفي است. افراد بالاي 15 سال ساكن در شهر زاهدان جامعه ي آماري اين پژوهش را تشكيل داده كه 400 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي ـ طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه 81 درصد پاسخگويان اطلاعات و آگاهي هاي خود را درخصوص شهيد و شهادت از راديو و تلويزيون كسب كرده اند و ميزان اطلاعات و آگاهي آنان درخصوص شهيد و شهادت 55 درصد خيلي كم و 45 درصد زياد و خيلي زياد بوده است. ارزيابي پاسخگويان از فعاليت هاي تبليغي نشان مي دهد كه تلويزيون با 87 درصد در مرتبه ي اول و راديو با 61 درصد، مطبوعات با 42 درصد، كتاب با 41 درصد و سينما با 33 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده