امير سياهپوش (معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي لرستان)

چكيده: هدف پژوهش حاضر، بررسي و شناسايي ابعاد مختلف نگرش دانش آموزان و عوامل مثبت و منفي مؤثر بر نگرش آنان به شهيد و شهادت و تفكيك ميزان تأثير هركدام از عوامل مي باشد. اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه ي آماري آن شامل تمام دانش آموزان شاغل به تحصيل در دوره ي ابتدايي و راهنمايي شهرهاي ياسوج و خرم آباد مي باشد كه 600 نفر به روش نمونه گيري طبقه بندي متناسب انتخاب شده اند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در نظام اجتماعي ما عوامل رسمي و غيررسمي در مجموع به گونه اي هم خوان و همبسته به نگرش دانش آموزان تأثير گذاشته اند. مدرسه، تلويزيون و خانواده به ترتيب نقش اصلي داشته و ساير عوامل در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 8 درصد دانش آموزان، درك مشخصي از مفهوم شهادت و شهيد ندارند و بيش از 90 درصد مي توانند مفهوم شهادت را با تعاريف و تعابير كاملاً مختلف بيان كنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده