سعيد معدني

چكيده: هدف از اجراي اين تحقيق، بررسي و شناسايي عوامل و موانع ترويج فرهنگ شهادت مي باشد. جامعه ي آماري تحقيق حاضر كه به روش پيمايشي انجام گرفته است، شامل رزمندگان و دانش آموزان مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي تهران مي باشد كه تعداد 97 نفر از رزمندگان دوران جنگ، از دو مدرسه ي شاهد دخترانه و پسرانه ي تهران به صورت تصادفي (99 پسر و 112 دختر) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي شامل توزيع فراواني (درصدي) و نمودار استفاده شده است و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد.
برپايه ي نتايج به دست آمده، مهم ترين عوامل ترويج فرهنگ شهادت استفاده از ابزارهاي هنري (اعم از فيلم، نمايشنامه، داستان و رمان) مي باشد و بهترين مروجين عبارتند از: خانواده، مدرسه و صدا و سيما. حفظ كرامت جانبازان بازمانده از دوران دفاع مقدس و دعوت عملي به جاي توصيه هاي زباني نيز از جمله شاخص هايي هستند كه در ترويج فرهنگ شهادت سهم قابل توجهي دارند. اين تحقيق هم چنين نشان مي دهد كه مواردي چون: دنياگرايي و رفاه زدگي، عملكرد ضعيف بعضي از مسؤولين و مديران جامعه و عدم آگاهي جوانان از انقلاب و جنگ و فرهنگ جامعه، مهم ترين موانع ترويج فرهنگ شهادت به شمار مي آيند
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده