عليرضا شجاعي باصيري

چكيده: هدف پژوهش حاضر، تحليل محتواي وصاياي شهداي پاسدار و بسيجي استان چهارمحال و بختياري با تأكيد بر شناسايي پيام هاي آشكار در متن وصيت نامه ها و مخاطبان در وصاياي شهدا مي باشد. جامعه ي آماري اين پژوهش توصيفي عبارت است از كليه ي شهداي پاسدار و بسيجي استان چهارمحال و بختياري كه داراي وصيت نامه بوده اند (حدود 800 نفر) و 80 وصيت نامه از بين آن ها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديده است و براي تجزيه و تحليل آماري، از تكنيك هاي آمار توصيفي (فراواني و درصد) و محاسبه ي فاصله ي اطمينان براي نسبت ها استفاده شده است. طبق نتايج پژوهش، پيام هاي شهدا به ترتيب اولويت عبارتند از:
تشكر و طلب حلاليت، صبر و استقامت بازماندگان، حمايت از امام، پيام رساني شهدا، ادامه ي راه شهدا و حمايت از اسلام، تأكيد بر آگاهي و اختيار براي رفتن به جبهه، عمل به احكام شرعي، حمايت از انقلاب، دعا براي سلامتي امام، پرهيز از تفرقه، كمك به جبهه ها، هوشياري در برابر هواي نفس، ادامه ي جنگ تا پيروزي، حفظ حجاب و پيروزي اسلام.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده