نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

کرامات شهیدان؛(84)نشاني خلوص

کرامات شهیدان؛(84)نشاني خلوص

از قضا شبي علي را در خواب ديدم و گلايه اين فرد را به او گفتم. گفت به او بگو درست است که خيرات ميکني ولي هنوز پاک پاک و خالص نشده اي و ته دلت ريا هست....
کرامات شهیدان؛(83) سه نشانی

کرامات شهیدان؛(83) سه نشانی

علي مي گفت سه مطلب نوشته ام اولي را خودم عمل کرده ام، دومي را شما عملي کنيد، سومي را. سکوت کرد. پرسيدم علي جان سومي را چي؟ باز سکوت کرد...
کرامات شهیدان؛(82) خرق حجاب

کرامات شهیدان؛(82) خرق حجاب

8 روز از فاجعه هفتم تير مي گذشت و من براي شرکت در مراسم شهادت شهيد بهشتي و 72 تن شهيد حزب جمهوري اسلامي به تهران آمده بودم. صبح روز 15 تيرماه سال 60 که علي در ساعات اوليه آن (7 بامداد) به شهادت رسيد...
کرامات شهیدان؛(81)نور در غروب

کرامات شهیدان؛(81)نور در غروب

نيروهاي امنيتي رژيم گفته بودند اگر همسر نواب را دستگير کنيم چون آقاي نواب آدم غيوري است خودش را نشان ميدهد و معرفي ميکند...
کرامات شهیدان؛(80) برداشته شدن عذاب

کرامات شهیدان؛(80) برداشته شدن عذاب

نخستين حرکت سياسي شهيد نواب صفوي در آبادان که براي کار درشرکت نفت به آنجا رفته بود و در اعتراض به برخورد يک انگليسي با يکي از کارمندان صنعت نفت بود که طي يک سخنراني در جمع کارگران شرکت نفت صورت گرفت...
کرامات شهیدان؛(79)تماس تلفني

کرامات شهیدان؛(79)تماس تلفني

وقتي از چهارمحال و بختياري برگشتم اتفاقاً مصادف با ايام سالگرد شهيد اندرزگو بود. در اين ايامي که من در چهارمحال و بختياري بودم سه بار زينب نوه ام را كه شديداً تب کرده بود به دکتر برده بودند ولي تب او پايين نمي آمد و اين مطلب همه را نگران کرده بود.