نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

وصیتنامه صوتی شهید علی دامن کشان

وصیتنامه صوتی شهید علی دامن کشان

از کلیه همکاران و دوستان می خواهم که پیرو و پشتیبان ولایت فقیه باشند و گوش به فرامین امام عزیز خمینی کبیر دهند و تا آنجا که جان در بدن دارید از جمهوری اسلامی حمایت کنید و با نفاق و کفر و ظلم به شدت مبارزه کنید...