نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

معرفی کتاب «به پا خاستگان دیروز»

معرفی کتاب «به پا خاستگان دیروز»

کتاب حاضر با عنوان به پا خاستگان دیروز دارای تعداد216 صفحه یکی دیگر از مجموعه کتاب های در زمینه ایثار و شهادت بنیادشهید شهرستانهای استان تهران ،شامل زندگی نامه خاطرات وعکس منتشره در سال 1388 است