نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

دفتر اول «وصیت نامه کامل شهدای شهرستان های استان تهران» منتشر شد

دفتر اول «وصیت نامه کامل شهدای شهرستان های استان تهران» منتشر شد

نسخه چاپی و الکترونیکی «وصیت نامه کامل شهدای شهرستان های استان تهران» از سوی نشر شاهد منتشر شد.