نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

نوید شاهد: او شجره طيبهاي بود كه سر به آسمان ساييده بود و محنتهاي زمينيان در برابرش حقير و خوار مينمود. او ستاره شب اهل عشق بود و همچون ابر با طراوتي ، باران بركات آسماني خويش را، بيهيچ توقعي ، نثار دل دوستان ميكرد.
حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

نوید شاهد: او شجره طيبهاي بود كه سر به آسمان ساييده بود و محنتهاي زمينيان در برابرش حقير و خوار مينمود. او ستاره شب اهل عشق بود و همچون ابر با طراوتي ، باران بركات آسماني خويش را، بيهيچ توقعي ، نثار دل دوستان ميكرد.
حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

نوید شاهد: او شجره طيبهاي بود كه سر به آسمان ساييده بود و محنتهاي زمينيان در برابرش حقير و خوار مينمود. او ستاره شب اهل عشق بود و همچون ابر با طراوتي ، باران بركات آسماني خويش را، بيهيچ توقعي ، نثار دل دوستان ميكرد.
حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

حجت الاسلام ابوترابي در جمع یاران

نوید شاهد: او شجره طيبهاي بود كه سر به آسمان ساييده بود و محنتهاي زمينيان در برابرش حقير و خوار مينمود. او ستاره شب اهل عشق بود و همچون ابر با طراوتي ، باران بركات آسماني خويش را، بيهيچ توقعي ، نثار دل دوستان ميكرد.
۱
Histats.com START (aync) Histats.com END