نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

تصاویر منتشر نشده سردار شهید علی هاشمی

تصاویر منتشر نشده سردار شهید علی هاشمی

علی هاشمی در سومین سال جنگ به فرماندهی قرارگاه به کلی سری نصرت انتخاب شد. فرماندهی که هم بینش عملیاتی داشت و هم بینش اطلاعاتی. در واقع او پیچیده ترین و پررمز و رازترین قرارگاه جنگ، قرارگاه نصرت را تشکیل داد.
تصاویر منتشر نشده فرمانده 18 ساله جنگ «شهید حسین نادری»

تصاویر منتشر نشده فرمانده 18 ساله جنگ «شهید حسین نادری»

شهید حسین نادری 18 سالگی فرمانده گردان 416 عاشورا لشکر 41 ثارالله و جوانترین فرمانده گردان سپاه شد.