2019/07/04 - 19:38
افادت خدیجه میرشکاری اول امراة سبیة ایرانیة مغامراتها المولمة من اسر و استشهاد زوجها المظلوم من عام 1359 فی کتاب " کنجی برای فردا " ( کنز للمستقبل) .