آواز استخوان هاي عاشق

ژانر دفاع مقدس پس از گذشت 28 سال از آغاز جنگ، در سال هاي اخير با افت و خيز ها و اما و اگرهاي بسياري رو به رو بوده است. اين گونه سينمايي، با گذر از مسيرهاي متعددي كه هر كدام نتيجه زمان خويش بودند، اكنون به نقطه اي رسيده كه ديگر هيچ كدام از جريان هاي شعاري و مهيج و احساسات گراي گذشته نمي تواند بناي محكمي براي خلق آن باشد.