شهید شفیع زاده در کلام سرداران (بخش دوم)

شهید شفیع زاده در کلام سرداران (بخش دوم)

شهید حسن شفیع زاده حس کرد که تنها با آتش توپخانه می توان توپخانه دشمن را از کا انداخت. وقتی که مظلومیت مردم،اسلام و ندای امام را میدید بر این شد که می بایست کار بزرگی انجام شود