«فکه» میعادگاه عشاق

«فکه» میعادگاه عشاق

فکه روایت سرزمینی است که رمل های آن پیکر خونین بسیاری از عزیزان این سرزمین را کفن شده است.