نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی و اجتماعی
زندگینامه شهید والامقام اسماعیل صادقی
هر هفته در دعای کمیل و نماز جمعه شرکت می کرد. به پدر و مادرش احترام زیادی قائل بودو با خواهران و برادرانش به مهربانی رفتار می کرد و برخوردش با رفقا و دوستانش در هنرستان صمیمانه و محبت آمیز بود
آرشیو

وصیت نامه شهید والامقام محسن حسنی

تو اى برادر نمازهايت را در روز مانند پيامبر و ائمه در پنج نوبت بخوان و اين را بر تمام شماها مى گويم كه نمازتان را حتى المقدور جماعت و اگر نشد در اول وقت بخوانيد و نگذاريد به آخر وقت افتد و آن را اهميت دهيد