نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
آرشیو
پاشنه ای از مو/ سوغات جبهه!

پاشنه ای از مو/ سوغات جبهه!

پزشکان قسمتی از ماهیچه و پوست ساق پایش را به پاشنه پیوند داده بودند، می خندید و می گفت هیچ کدام از شماها روی پاشنه پاهاتان مو ندارید، ولی من دارم و این سوغات جبهه است.