نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
اسناد فرهنگی
آرشیو

در برابــر اســتدلالش تسـلیم شـدم

بــا همــه ی وجــود از آنهــا تنفــر داشــت و مردانــه تصمیــم گرفــت بــه ســازمان پیشــمرگان مســلمان کــرد ملحــق شــود و بــا ضــد انقلاب بــه مقابلــه بپــردازد. ...
شهیدی که بــا  ترس بیگانـه بـود

شهیدی که بــا ترس بیگانـه بـود

بســیار صبــور و بــا گذشــت بــود، در صبــر و پایمـردی مثـل کـوه بـود. اهـل تجمـل و افـراط و تفریــط نبــود، همیشــه حــد تعــادل را نگــه میداشــت و هــم خــود اهــل قناعــت بــود و هـم دیگـران را بـه ایـن مهـم توصیـه میکـرد...
من مانده بودم و پنج دختر قد و نيم قد

من مانده بودم و پنج دختر قد و نيم قد

پــس از جریــان 23 تیــر مــاه ســال 1358 و شـهادت شـهید طرطوسـی و یارانـش، محمـد سـعید مجبــور شــد همــراه همفکرانــش، مرحــوم حــاج محمـد ناهیـدی، شـهید محمـود محمـودی و شـهید جـال بارنامـه، مریـوان را تـرک کنـد و بـه تهـران بــرود. در واقــع هســته ی اصلــی گروهــی را کــه بعـداً بـه «مهاجریـن» مریـوان مشـهور شـدند،...

تاملي كوتاه در زندگي شهید جعفر فتحی

پــس از ايــن كــه در ســنندج رحــل اقامــت افكنــد، بــه عضويــت ســپاه پاســداران درآمــد و در واحــد مهندســي رزمــي بــه عنــوان راننــده ي دســتگاه هــاي ســنگين بــه خدمــت پرداخــت...

دي ماه خونين

شدت این واقعه به حدی بود که پیکر بسیاری از شهدای حادثه به سختی شناسایی شده بودند و بعضی از پیکرها هم تکه تکه شده بود و حتی تعداد شهدا به حدی زیاد بود که به صورت دسته جمعی در همان روز دفن شدند
معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

استان کردستان نیز همچون بسیاری از استان ها تعداد قابل توجهی از سادات بزرگوار را در خود جای داده است که امروز وجودشان مایه خیر و برکت برای منطقه است و شخصیت های برجسته علمی و دینی زیادی از میان این قشر برخاسته اند که همواره برای حل مشکلات مردم راه گشا بوده اند و توانسته اند مردم را در رسیدن به اهدافشان رهبری نمایند...
معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

دانش آموزان کردستان نیز علی رغم سن کمشان حضور در میادین جنگ را بر ماندن روی نیمکت های کلاس درس ترجیح دادند و بسیاری از آنان با قطره های خونشان مسیر تعلیم و تربیت را برای همنوعان بعد از خود هموار ساختند که امروز نیز ما دستیابی به دستاوردهای عظیم کشور در تمامی زمینه ها را مدیون و مرهون این عزیزان هستیم.