يکشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۲
هدف اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر سبک زندگي جانبازان شهر نجف آباد با روش پيمايشي است و در آن ديدگاه نظري گيدنز، سوبل و چيني استفاده شد.
تأثير سرمايه فرهنگي بر سبک زندگي جانبازان جنگ تحميلي شهر نجف آباد

نویسندگان: مژده کياني، خدیجه صالحي

چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر سبک زندگي جانبازان شهر نجف آباد با روش پيمايشي است و در آن ديدگاه نظري گيدنز، سوبل و چيني استفاده شد. جامعه ي آماري کليه ي جانبازان شهر نجف آباد در سال 1395 است که براساس آمار بنياد شهيد نجف آباد 3000 نفر است. حجم نمونه 400 نفر از جانبازان است که به روش تصادفي و طبقه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سرمايه فرهنگي بورديو و پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگي است. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون تک متغيره بيان کننده ي اين است که سرمايه فرهنگي بر سبک زندگي جانبازان تأثير دارد.
ويژگي هاي فردي (وضعيت تأهل، محل تولد و سن) بر سبک زندگي جانبازان تأثير دارد. نتايج حاصل از آزمون رگرسيون چند متغيره بيان کننده ي اين است که در مجموع متغيّرهاي مستقل، 75 درصد از تغييرات سبک زندگي جانبازان را تبيين مي کنند.
 
كليد واژه:  سبک زندگي، سرمايه فرهنگي، جانبازان جنگ تحميلي

دریافت متن کامل مقاله تأثير سرمايه فرهنگي بر سبک زندگي جانبازان جنگ تحميلي شهر نجف آباد

منبع: نشریه مطالعات ملی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده