پژوهشي مبتني بر راهبرد داده بنياد با تاکيد بر ويژگي هاي فرمانده شهيد سرلشکر پاسدار احمد کاظمي
در اين مقاله با مداقه و غور در طريقت و مشي فکري، عملي و مباشر يکي از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي تلاش مي شود الگويي نظام مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش هاي معنوي اسلامي نهادينه شده و به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خلافت اللهي است، عرضه شود.
طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

نویسندگان:  مصباح الهدی باقري، حسن سعدآبادي


چکیده:

موضوع «رهبري معنوي» در ادبيات رايج مديريت، موضوعي فوق العاده مهم و در عين حال، تک بعدي و نگاه به آن، عموما ابزاري و عيني است.
نگاهي کوتاه به مقالات اين زمينه نشان مي دهد که مقصود از ويژگي هاي معنوي رهبران و رهبري معنوي در ادبيات علمي موجود، رهبري بر اساس معنويت منهاي دين است.
با توجه به غناي وافر تعاليم وحياني و اسلامي صادر در اين موضوع از يک طرف و محتواي پربار تاريخي آن (از صدر اسلام تا وقايع انقلاب اسلامي و دفاع مقدس) از طرف ديگر، مي توان به ترسيم چارچوبي چندبعدي، نو و متمايز دست يافت. ب
نابراين، در اين مقاله با مداقه و غور در طريقت و مشي فکري، عملي و مباشر يکي از سرداران دوران دفاع مقدس، سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي تلاش مي شود الگويي نظام مند از رهبري معنوي که بر اساس ارزش هاي معنوي اسلامي نهادينه شده و به معناي خدامحوري و خداباوري در همه امور و حرکت در جهت کسب مقام خلافت اللهي است، عرضه شود. در اين تحقيق، با استفاده از نظريه داده بنياد، مضامين و کدهاي متعددي از 13 مصاحبه دوستان و نزديکان شهيد کاظمي استخراج شد و سرانجام به مدلي براي تبيين الگوي شکل گيري وجوه مختلف رهبران معنوي و روابطشان با پيروان دست يافت.

در اين مدل، عواملي همچون محيط رشد، پيش زمينه هاي موثر در مسير رشد افراد، معرفت و خودسازي و ويژگي ها و رفتار هاي فرمانده منجر به ايجاد تولي روحي، فکري و رفتاري در نيروها مي شود و فرآيند نفوذ اتفاق مي افتد.
 
كليد واژه: رهبري، دين و معنويت، رهبري معنوي، ارزش هاي اسلامي، احمد کاظمي، دفاع مقدس

دریافت متن کامل مقاله طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي

منبع: نشریه اندیشه مدیریت راهبردی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده