سه‌شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملکرد حافظه بازماندگان دفاع مقدس مبتلا به PTSD انجام شده است.
عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ


نویسندگان:  عليرضا مرادي ، مليحه سليمي، علي  فتحي آشتياني

چکیده:

مقدمه: جنگ به عنوان يک رويداد تنيدگي زا داراي پيامدهاي درازمدت بسيار، از جمله بروز اختلالات روان شناختي نظير اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مي باشد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملکرد حافظه بازماندگان دفاع مقدس مبتلا به PTSD انجام شده است.
روش: تعداد 30 نفر از بازماندگان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و 30 نفر از بازماندگان جنگ بدون اختلال استرس پس از سانحه و 30 نفر از افراد بهنجار که در متغيرهاي سن، هوش و جنس همتا شده بودند، به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب و در اين مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب بک، مقياس تجديدنظرشده اثر رويداد و آزمون حافظه وکسلر بود. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري تحليل واريانس يک راهه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش بيانگر تفاوت معنادار بين بازماندگان جنگ با اختلال PTSD، با دو گروه ديگر در متغير حافظه بود و افراد مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه از عملکرد ضعيف تري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر در راستاي يافته هاي ساير پژوهش ها مي باشد که نشان مي دهند افراد مبتلا به PTSD علاوه بر داشتن مشکلات در بخشهاي مختلف حافظه مانند حافظه شرح حال، حافظه مربوط به آينده، حافظه کاري در حافظه کلي نيز از نقص برخوردار است که در بازتواني ها و درمان بايد مدنظر قرار گيرد.
 
كليد واژه: حافظه، اختلال استرس پس از سانحه، دفاع مقدس

دریافت متن کامل مقاله عملکرد حافظه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ

منبع: نشریه علوم رفتاری
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده