پژوهش حاضر با هدف تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس در کتاب هاي درسي دوره ابتدايي، انجام شده است.
تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران دفاع مقدس در محتواي کتب درسي دوره ابتدايي
 
 
نویسندگان: ابراهیم صالحي عمران, مهدی سبحاني نژاد , حسین فرهيخته (چهارباشلو)
 
 
چکیده:


 روش پژوهش توصيفي از نوع تحليل محتوا بوده و جامعه پژوهش نيز کليه کتاب هاي درسي دوره شش ساله ابتدايي بوده اند. نمونه پژوهش، 26 جلد کتاب درسي در پنج عنوان؛ فارسي (بخوانيم)، فارسي (بنويسيم)، هديه هاي آسماني، هديه هاي آسماني (کتاب کار) و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي در سال تحصيلي 1392-1391 بوده است. ابزار گردآوري داده، چک ليست تحليل محتواي محقق ساخته بوده و داده هاي حاصل نيز به دو شيوه کمي (بهره گيري از شاخص آماري توصيفي و آنتروپي شانون) و کيفي، تحليل شده است. يافته ها نشان داد؛ در بين کتاب-هاي درسي، کتاب فارسي پايه پنجم با 16.3 درصد فراواني، بيشترين ميزان توجه و کتاب هاي فارسي دوم و چهارم ابتدايي با 1.1 درصد فراواني، کم ترين ميزان توجه را به مولفه هاي شهداء و ايثارگران دفاع مقدس، داشته اند. بيشترين ضريب اهميت مربوط به مولفه جهاد در راه خدا و کمترين ضريب اهميت مربوط به مولفه تعامل مطلوب اجتماعي است. در بين پايه هاي دوره ابتدايي در ارتباط با اشاره به مولفه ها، بيشترين ضريب اهميت مربوط به پايه ششم و کم ترين ضريب اهميت مربوط به پايه اول و دوم مي باشد. يافته هاي حاصل از تحليل داده هاي کمي و کيفي نشان داد؛ به مولفه هاي شهداء و ايثارگران در محتواي کتاب هاي درسي به طور جامع و متعادل، توجه نشده است.
 
كليد واژه: تحليل محتوا، شهدا و ايثارگران، دفاع مقدس، مولفه، برنامه درسي، دوره ابتدايي

دریافت متن کامل مقاله تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران دفاع مقدس در محتواي کتب درسي دوره ابتدايي

منبع: نشریه پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، تابستان 1394


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار