جنايات جنگي - كه از قبل از جنگ جهاني دوم در مورد هر تخلفي نسبت به قوانين عرفي و قراردادي جنگ بكار گرفته مي شد - آن مفهومي است كه در جنگ جهاني دوم و بعد از آن شايع بود كه البته بعضي اوقات از آن با اصطلاح جنايات بين‌المللي نيز تعبير مي گرديد. جنايات جنگي به مفهوم مورد نظر شامل هرسه دسته جنايات عليه صلح ، جنايات جنگي ، و جنايات عليه بشريت كه در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي (نورمبرگ) مشخص گرديده ‌اند، مي شود. پس ملاحظه مي گردد كه مفهوم اعم جنايات جنگي - در مقابل مفهوم اخص آن كه خود دسته‌اي از جنايات مشخص گرديده در منشور دادگاه نورمبرگ است - مورد نظر مي باشد.
بررسي جنايات جنگي


نویسنده: مهدي نوريان
اصطلاح جنايات جنگي با جنگ گره خورده و جنگ خود پديده‌اي است كه ريشه در تاريخ بشريت دارد و از زمانيكه بشر به ياد مي آورد به عنوان پديده‌ اي شوم به شمار ميرفته ‌است . بهر وصف غرض صرفا بحث در مورد تاريخچه جنگ و جنايات جنگي نمي ‌باشد - اگرچه به مناسبت مروري بسيار گذرا بر آن نيز نموده ‌ايم - كه چنين كاري خود تحقيق مفصل و جداگانه‌ اي را مي طلبد. مقصود نظر ما از بكارگيري اصطلاح جنايات جنگي - كه از قبل از جنگ جهاني دوم در مورد هر تخلفي نسبت به قوانين عرفي و قراردادي جنگ بكار گرفته مي شد - آن مفهومي است كه در جنگ جهاني دوم و بعد از آن شايع بود كه البته بعضي اوقات از آن با اصطلاح جنايات بين‌المللي نيز تعبير مي گرديد. جنايات جنگي به مفهوم مورد نظر شامل هرسه دسته جنايات عليه صلح ، جنايات جنگي ، و جنايات عليه بشريت كه در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي (نورمبرگ) مشخص گرديده ‌اند، مي شود. پس ملاحظه مي گردد كه مفهوم اعم جنايات جنگي - در مقابل مفهوم اخص آن كه خود دسته‌اي از جنايات مشخص گرديده در منشور دادگاه نورمبرگ است - مورد نظر مي باشد.

البته امروزه اگر بخواهيم براي بيان اين مقصود از اصطلاح جنايات بين‌المللي ياري بجوييم لازم است كه اين توضيح را هم ضميمه آن نماييم كه معناي محدود - در مقابل معناي وسيع - آن را اراده نموده‌ايم. زيرا جنايات بين‌المللي آن چنان توسعه و گسترشي يافته ‌اند كه از ميدان جنگ و جنايات خاص آن فراتر رفته و دامنه وسيعي از جنايات در حوزه‌ هاي مختلف را در برمي گيرند. اهميت اين تحقيق را از دو بعد جهاني و داخلي كه قطعا جداي از يكديگر نيز نمي‌ باشند مي توان درمد نظر قرار داد. از طرفي تلاش هاي جهاني براي مهار خودكامگان و برافروزندگان شعله ‌هاي جنگ و جنايتكاران جنگي انجام گرفته ‌است و امروزه نيز درصدد تكميل آن مي ‌باشند. از طرف ديگر ما كه خود قرباني اينگونه جنايات هستيم داعيه احقاق حق، و تنبيه و مجازات جنايتكار جنگ را داريم كه خود مي تواند بخش مهمي از تلاش هاي جهاني نيز به شمارآيد.

با توجه به مطلب فوق و لمس عيني جنايات جنگي و در دسترس نبودن كتاب يا جزوه كامل و مفصلي كه به خصوص جنايات جنگي پرداخته و بويژه محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم و اصول متخذه از آراء صادره در اين محاكمات را محور قرار داده ‌باشد، تصميم گرفته ‌شد كه اين تحقيق انجام پذيرد. بلكه بتواند الگويي ارايه داده و پاسخگوي پرسشي باشد كه بدنبال داعيه برحق ما مطرح مي گردد و آن عبارت است از: آيا امكان محاكمه و مجازات جنايتكار جنگي وجود دارد؟ براي اين منظور بهتر آن ديده شد كه در فصل اول به بررسي زمينه تاريخي و تحولات و پيشرفت هاي حقوق مربوط به جنگ بپردازيم و بعد از آن در فصل دوم محاكمات نورمبرگ و توكيو را بروز نماييم كه نقطه اوج و عطف تحولات و پيشرفت هاي ياد شده در فصل اول مي‌ باشند. در فصل سوم قوانين جنگ و جنايات بين‌ المللي را با توجه به آخرين تحولات و پيشرفت ها كه در دو فصل قبل از آن آمده‌است، باز نموده ‌ايم. و بالاخره در فصل چهارم اصول نورمبرگ كه چكيده و ماحصل فصول قبلي مي‌ باشند آورده شده و نهايتا كاربرد اين اصول در جنگ عراق عليه ايران ارايه گرديده‌ است كه مي تواند بعنوان يك الگو به شمار رود. و در غايت امر به راه عملي براي به مجازات رساندن جنايتكار جنگي پرداخته شده كه مي تواند پاسخگوي پرسش فوق كه در حقيقت فرضيه ما در اين تحقيق است، باشد.
فهرست مطالب:

فصل اول: زمينه تاريخي و تحولات و پيشرفت هاي حقوق مربوط به جنگ

فصل دوم: محاكمات نورمبرگ و توكيو

فصل سوم: قوانين جنگ و جنايات بين المللي

فصل چهارم: اصول نورمبرگ


مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد


تاريخ انتشار: 1368


محل نگهداري: اصطلاح جنايات جنگي با جنگ گره خورده و جنگ خود پديده‌اي است كه ريشه در تاريخ بشريت دارد و از زمانيكه بشر به ياد مي آورد به عنوان پديده‌ اي شوم به شمار ميرفته ‌است . بهر وصف غرض صرفا بحث در مورد تاريخچه جنگ و جنايات جنگي نمي ‌باشد - اگرچه به مناسبت مروري بسيار گذرا بر آن نيز نموده ‌ايم - كه چنين كاري خود تحقيق مفصل و جداگانه‌ اي را مي طلبد. مقصود نظر ما از بكارگيري اصطلاح جنايات جنگي - كه از قبل از جنگ جهاني دوم در مورد هر تخلفي نسبت به قوانين عرفي و قراردادي جنگ بكار گرفته مي شد - آن مفهومي است كه در جنگ جهاني دوم و بعد از آن شايع بود كه البته بعضي اوقات از آن با اصطلاح جنايات بين‌المللي نيز تعبير مي گرديد.


جنايات جنگي به مفهوم مورد نظر شامل هرسه دسته جنايات عليه صلح ، جنايات جنگي ، و جنايات عليه بشريت كه در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي (نورمبرگ) مشخص گرديده ‌اند، مي شود. پس ملاحظه مي گردد كه مفهوم اعم جنايات جنگي -كليد واژه پايان نامه بررسي جنايات جنگي، مهدي نوريان ، دكتر هوشنگ مقتدر ، دادگاه نظامي توكيو، جنگ جهاني دوم، جنگ ايران و عراق، جنايات جنگي، حقوق بين الملل، دادگاه نظامي نورمبرگدریافت متن کامل پایان نامه بررسي جنايات جنگي


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده