کد خبر: ۴۲۴۰۱۱
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۳
نوشته ای به قلم سردار دکتر محسن انصاری به مناسب روز شهید
باورهاي فرهنگی و اعتقادي و نقش آن در شکل گیري ساختارهاي بنیادین جوامع مختلف موضوع بسیار مهمی است که توجه به آن در ارزیابی روندهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشورها بسیار تعیین کننده است.
سردار محسن انصاری/ فرهنگ ایثار و شهادت و مفهوم شهید و شهادت که داراي پیوند هاي محکمی با زیربناهاي فکري و ارزش هاي فرهنگی در جامعه مااست همواره از سوي صاحبان قلم از نقطه نظر معیارهاي دینی و مذهبی و رویکردهاي مقاومتی، جهادي، پایداري و... مورد بحث و بررسی و مداقه و درس آموزي قرار گرفته است و کمتر به جنبه هاي تأثیرگذار آن بر سایر بنیان هاي جامعه توجه شده است.

این در حالی است که تأثیر این گوهر بی مثال فرهنگی در رشد و توسعه جامعه و تداوم حرکت انقلاب اسلامی و سربلندي و آبرومندي ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان در کنار ارزش هاي فرهنگی آن همواره در کلام امام راحل و مقام معظم رهبري مورد تأکید بوده است.
براي اینکه کشوري بتواند امنیت ملی خود را تأمین کند باید داراي قدرت ملی بازدارنده باشد.
کشوري که داراي قدرت ملی مناسبی نباشد، نمی تواند از منافع ملی خود دفاع کرده و تهدیدات را خنثی یا از میان بردارد. به عبارت دیگر هیچ جامعه اي بدون در اختیار داشتن قدرت ملی بازدارنده نمی تواند به امنیت ملی پایدار دست یابد.
ارزش ها، جهان بینی، فرهنگ و باور و نوع تفکر و نگرش مردم یک کشور، جایگاه ویژه اي در ایجاد قدرت ملی براي تأمین امنیت ملی دارد.
اگر جامعه به دنبال آرامش، سربلندي، آسایش و امنیت پایدار است باید سرمایه هاي فرهنگی لازم براي قدرت سازي به منظور دفع تهدیدات و بازدارندگی در برابر متعرضین به منافع ملی خود را در اختیار داشته باشد.
با این تعریف، سرمایه گرانقدري به نام فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت طلبی که منبعث از باورهاي عمیق دینی و مذهبی ایرانیان بوده و قدرت بی بدیل خود را در دفع تهدیدات و دفاع از ارزش ها و منافع ملی در طول 8 سال دفاع مقدس به جهانیان اثبات کرده است به عنوان اصلی ترین نماد قدرت ملی و پشتوانه سترگ امنیت ملی، ارزش هاي بی مانند خود را پدیدار می سازد.در فرهنگ دینی ما شهید خود را فدا می کند تا مردم به آسایش، اقتدار، آرامش، حیات بالنده و امنیت برسند.

به تعبیر مقام معظم رهبري، مظهر قدرت ایران شهدا هستند. بر این اساس فرهنگ شهادت که ترجمان آن در فضاي اجتماعی، آمادگی جامعه براي تأمین امنیت، سربلندي و آبرومندي ملت بر پایه ایثار و فداکاري است نه تنها واجد ارزش هاي فرهنگی و اعتقادي بی بدیلی است بلکه به عنوان ظرفیتی قدرت ساز و مقوم امنیت ملی، اساسی ترین عامل تداوم انقلاب، تحکیم و ارتقاي رشد و استقلال و شرف ملی و در نتیجه افزایش عزت ابدي براي ملت و غلبه بر بدخواهان و زیاده طلبان است.

پاسداشت مقام شهیدان، در حقیقت نکوداشت حیات طیبه و ضامن تداوم انقلاب و استمرار آرامش، اقتدار و بستر تولید قدرت ملی براي امنیت سازي و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه است.
اگر چه باز تولید فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و ترویج و نشر آن در جامعه اي که بنیان هاي فکري و فرهنگی آن با موضوع شهید و شهادت عجین شده است داراي ماهیتی فرهنگی و ارزشی است، لیکن این مهم را از نقطه نظر جامعه شناسی توسعه باید سرمایه گذاري براي فراگیرسازي الگویی بومی که تضمین کننده زندگی بالنده و همراه با آرامش و پیشرفت است تلقی کرد و به عنوان رویکردي محوري در راهبردهاي توسعه محور در سطح ملی مورد توجه قرار داد.

* یادداشت   سردار محسن انصاری؛ قائم مقام وقت  بنیاد شهید و امور ایثارگران در روزنامه ایران/ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید