نماد زادگاه هنر است و در حوزه های مختلف دانش بشری ازجمله ادبیات نقشی بنیادین دارد، پیشینه نمادگرایی نشان می دهد که هر چیزی می تواند معنای نمادین بیابد، در ادبیات بومی استفاده از عناصر مختلف منطقه ای )اقلیمی( کاربرد فراوانی داشته و دارد، شاعران و نویسندگان در نوشته ها و اشعارشان درباره نهضت جنگل از نمادگرایی استفاده کرده اند، هدف این مقاله بررسی نمادگرایی در شعر نهضت جنگل با تأکید بر اشعار رحمدل و رضایی نیا است.

بررسی نمادگرایی در شعر نهضت جنگل

بررسی نمادگرایی در شعر نهضت جنگل

)با تأکید بر اشعار غلامرضا رحمدل و عبدالرضا رضایی نیا(

محمدتقی یونسی رستمی

کبری کریمی پور سورکوهی

چکیده

نماد زادگاه هنر است و در حوزه های مختلف دانش بشری ازجمله ادبیات نقشی بنیادین دارد، پیشینه نمادگرایی نشان می دهد که هر چیزی می تواند معنای نمادین بیابد، در ادبیات بومی استفاده از عناصر مختلف منطقه ای )اقلیمی( کاربرد فراوانی داشته و دارد، شاعران و نویسندگان در نوشته ها و اشعارشان درباره نهضت جنگل از نمادگرایی استفاده کرده اند، هدف این مقاله بررسی نمادگرایی در شعر نهضت جنگل با تأکید بر اشعار رحمدل و رضایی نیا است. روش کار توصیفی تحلیلی است، نتایج حاصل نشان داد: دو شاعر گیلانی از عناصر اقلیمی برای نمادگرایی بهره بردند، واژ هها و عناصر میرزا، جنگل، خزر، شالی، گل و رنگ، به همراه ترکیبات آ نها در نمادگرایی به کار رفتند، در شعر رحمدل، نمادگرایی جنگل، شالی و خزر بیشتر از دیگر عناصر است، اما سربریده میرزا، رنگهای سرخ، سبز و آبی در شعر رضایی نیا بسامد نمادین فراوا نتری دارند.

کلیدواژه ها: نمادگرایی، ادبیات بومی، نهضت جنگل، اشعار رحمدل و رضایی نیا

دریافت متن کامل مقاله اینجا بررسی نمادگرایی در شعر نهضت جنگل

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده