فرضیه‌های اصلی تحقیق عبارت بودند از: -1 سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است . -2 یک رابطهء همبستگی بین سبک رهبری فرماندهان و افزایش انگیزهء بسیجیان وجود دارد...

تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

دانشجو: محسن رحیمی
استاد راهنما: احمد خائف الهی
دانشگاه: تربیت مدرس
سال دفاع: تابستان 1375
چکیده:

با توجه به نقش بسیار ارزندهء فرماندهان نظامی و شبه نظامی در جذب و بکارگیری نیروی انسانی و ضرورت شناسایی سبک رهبری در این سازمانها از یک سو و نظر به اهمیت فراوان نیروی مقاومت بسیج در جامعهء اسلامی از سوی دیگر، تحقیقی با عنوان "تبیین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان" صورت گرفت . فرضیه‌های اصلی تحقیق عبارت بودند از: -1 سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است . -2 یک رابطهء همبستگی بین سبک رهبری فرماندهان و افزایش انگیزهء بسیجیان وجود دارد. فرضیه‌های فرعی عبارت بودند از: 1-1 سبک رهبری فرماندهان بسیج براساس اطمینان و اعتماد به پیروان است . -1-2 بین سبک رهبری مبتنی بر روابط انسانی فرماندهان و افزایش میزان انگیزش در بسیجیان ارتباط مستقیم وجود دارد. -2-2 بین سبک رهبری آمرانهء فرماندهان و کاهش میزان انگیزش در بسیجیان ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. پس از مطالعهء نظری و مبنا قراردادن نظریه "لیکرت " در رهبری و نظریهء سلسله مراتب نیاز"مزلو"، به وسیله دو پرسشنامه اقدام به مطالعه میدانی شد. پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، نتایج بدست آمده عبارت بودند از: سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی و براساس اطمینان و اعتماد به پیروان است و سبک رهبری مبتنی بر روابط انسانی فرماندهان موجب افزایش انگیزش در بسیجیان و سبک رهبری آمرانه فرماندهان موجب کاهش انگیزش در بسیجیان است . در پایان ضمن تاکید بر ضرورت ادامهء چنین تحقیقهای کاربردی در نیروی مقاومت بسیج چندین پیشنهاد ارائه گردید.

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده