طبق نتایج بدست آمده اینطور باید بیان داشت که بین سن اعزام به جبهه و میزان تاثیرات جنگ رابطه ی منفی وجود دارد هر چه سن ورود به جبهه کم تر میزان تاثیرات جنگ بیشتر است.

بررسی تاثیر روانی ـ اجتماعی جنگ تحمیلی ایران و عراق بر جانبازان

دانشجو: زهره صداقت
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
سال دفاع: 1389
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی جانبازان و تاثیرات روانی ء اجتماعی جنگ بر ایشان پرداخت. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیات و کلیات تحقیق پرداختیم. در فصل دوم نظریات مرتبط مورد بحث و بررسی تحقیق پی ببریم. و فصول نهایی که نتیجه ی پرسشنامه های تکمیل شده توسط جانبازان محترم بستری در بیمارستان بنت الهدی و ابی سیای مشهد حاصلش ده است به نتایج مورد بحث رسیدیم. در پی تحقیق به سراغ جانبازان بستری در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا و 12 نفر از میان جانبازان بیمارستان بنتت الهدی بودند. در نتیجه ی این تحقیق متذکر می شوم که بین سن اعزام به جبهه، وضعیت تاهل یا تجرد، مدت حضور در جیهه، میزان تاثیرات اجتماعی و روانی جنگ بر جانبازان رابطه ی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده اینطور باید بیان داشت که بین سن اعزام به جبهه و میزان تاثیرات جنگ رابطه ی منفی وجود دارد هر چه سن ورود به جبهه کم تر میزان تاثیرات جنگ بیشتر است. همچنین در مورد میزان اعتقادات مذهبی و میزان تاثیرات روانی ـ اجتماعی جنگ رابطه ی منفی یا معکوس وجود دارد که هذ چه اعتفادات بیشتر میزان تاثیرات جنگ کمتر می شود. اما در مورد مدت حضور جبهه باید متذکر شوم که هر چه مدت بیشتری را جانباز در جبهه بوده باشد تاثیرات جنگ بر وی بیشتر خواهد بود بنابراین باید به رابطه ی مثبت بین این دو متغیر اشاره کرد. اما میان وضعیت اقتصادی و همچنین وضعیت شغلی با میزان تاثیرات جنگ هیچگونه رابطه ی معناداری یافت نشد و فرضیات مرتبط مردود اعلام می گردد.

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده