از مهمترین انواع گردشگری که امروزه نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گردشگری سیاه و شاخه های آن می باشد. در این پژوهش گردشگری سیاه و به طور مشخص گردشگری جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است.

دفاع مقدس و توسعه ی گردشگری در استان خوزستان

دانشجو: حمید نورانی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سال دفاع: 1389
چکیده:

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده های اخسر، بویژه در زمینه ی افزایش جمعیت، گسترش شهر نشینی، توسعه ی راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه ی گردشگری در مناطق مختلف گردیده است. گردشگری دارای اشکال متفاوتی است که با توجه به جاذبه های هر ناحیه، خود را بروز می دهد. از مهمترین انواع گردشگری که امروزه نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گردشگری سیاه و شاخه های آن می باشد. در این پژوهش گردشگری سیاه و به طور مشخص گردشگری جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که کشور ایران، تاریخ هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است، بررسی پیامدهای متفاوتی که بر گردشگری و گردشگری جنگ، در نواحی جنگی گذاشته است بسیار حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، هدف بررسی تاثیرات دفاع مقدس بر روی گردشگری در استان خوزستان، به عنوان یکی از مناطق درگیر جنگ می باشد. بدین منظور دو فرضیه مطرح شده و با بکارگیری روش میدانی و کتابخانه ای اقدام به گردآوری اطلاعات مورد نیاز شده اشت. جامعه ی آماری مورد نظالعه نیز گردشگران و مردم شش شهرستانی که بیشترین تاثیرات را از جنگ پذیرفته بودند، تشکیل می دهد. برای بدست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شده و 177 نمونه بدست آورده شد. در نهایت با استفاده از مدل TOPSIS و آزمون ها ی آماری و بهره گیری از نرم افزار SPSS، فرضیات، آزمون گردید. نتایج نشان می دهد که گردشگری جنگ به طور علمی، در این مناطق مفهوم مشخصی ندارد و بیشتر تحت عنوان گردشگری دفاع مقدس، مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی مقایسه ی بین شش شهرستان، مشخص گردید که مناطق جنگی، از نظر سطح زندگی، پایین تر از سایر مناطق بوده و از این نظر، ضرورت توجه بیشتر به این مناطق، مشخص می گردد.

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده