دانشجویان اعزامی به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان کاروان راهیان نور از شش دانشگاه تهران قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته و نمونه آماری آن شامل 120 نفر از دانشجویان بسیجی و غیر بسیجی از شش دانشگاه که از بین 25 دانشگاه دولتی و غیر دولتی در شهر تهران انتخاب شده‌اند

طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران در دوران هشت سال دفاع مقدس (با تاکید بر عملیات های والفجر ‎۸ و کربلای ‎۵)

دانشجو: مجتبی معینی

استاد راهنما: دکتر قاسم حسنی

دانشگاه: دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد جنگ و علوم دفاعی

سال دفاع: 1386

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی پیرامون میزان تاثیر گذاری کاروانهای راهیان نور بر مشارکت مردمی در جنگ آینده می‌باشد برای نیل به این هدف تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع و واکاوی مفاهیم مرتبط با عنوان تحقیق و هدف آن عوامل و شاخصهای موثر بر مشارکت مردمی از نظر صاحبنظران احصاء گردید. آنگاه این عوامل در معرض نظر خبرگان و کارشناسان و صاحبنظران در چارچوب تحقیق پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان جامعه آماری که شامل دانشجویان اعزامی به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان کاروان راهیان نور از شش دانشگاه تهران قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته و نمونه آماری آن شامل 120 نفر از دانشجویان بسیجی و غیر بسیجی از شش دانشگاه که از بین 25 دانشگاه دولتی و غیر دولتی در شهر تهران انتخاب شده‌اند. از اطلاعات بعمل آمده و تجزیه و تحلیل آنها نتیجه زیر حاصل گردید که از میان شش فرضیه نتیجه گیری شده است که میزان تاثیر گذاری اعزام کاروان های راهیان نور بر مشارکت مردمی در جنگ آینده بیش از گزینه زیاد بوده است که این بدان معنا بوده که کاروان راهیان نور در جنگ آینده را افزایش دهد. تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده که فصل اول به کلیات و طرح تحقیق اشاره داشته در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین پرداخته فصل سوم روش تحیق فصل چهارم در ارتباط با تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری از یافته‌های تحقیق و در انتها منابع و مآخذ تحقیق آورده شده است.


برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده