کد خبر: ۴۰۹۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳
تعیین ارتباط بین منافع و موانع با شرکت و عدم شرکت جانبازان استان اردبیل در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی

پژوهشگران: رضا بخشی ۱، معصومه گل صنم لو۲، زهرا کیوانی۳

۱- دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد ، rbt.hebtt@yahoo.com
۲- دانشجوی دکتری پردیس کیش
۳- دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

چکیده:

اهداف: هدف از پژوهش حاضر،  تعیین ارتباط بین منافع و موانع با شرکت و عدم شرکت جانبازان استان اردبیل در فعالیت­های حرکتی و ورزشی بود.

ابزار و روش­ ها: روش تحقیق همبستگی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل کلیه‌ی جانبازان به‌ تفکیک نوع جانبازی، ساکن استان اردبیل در سال 1395 می‌باشد، که تعداد آن‌ها 4283 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان شامل 353 نفر از جانبازان بودند، که به طور تصادفی و به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای­ انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه اطلاعات جمعیت­شناختی، پرسشنامه موانع عدم مشارکت ورزشی میرغفوری و همکاران [1] و پرسشنامه منافع مشارکت ورزشی حمایت طلب و همکاران [2]  بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شد.

یافته­ ها: بنابر نتایج حاصل از پژوهش بین موانع شرکت و عدم شرکت جانبازان در فعالیت­های حرکتی و ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این رابطه بین منافع شرکت و شرکت جانبازان در فعالیت­های حرکتی و ورزشی معنادار بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع مشارکت موانع مالی و امکاناتی بیشترین نقش را در عدم شرکت جانبازان دارد، همچنین در بین منافع شرکت منافع روانی در اولویت اول قرار داشت.

نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این پژوهش مدیران برای مشارکت هرچه بیشتر جانبازان در برنامه­ها و فعالیت های ورزشی می­بایست مجموعه­ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که در مشارکت ورزشی دخالت دارند مورد توجه قرار دهند.

واژه‌های کلیدی: جانبازان، منافع شرکت، موانع عدم شرکت، مشارکت ورزشی

منبع: نشریه علمی پژوهشی طب جانباز
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید