يکشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶
رضایت از زندگی یکی از اهداف برتر زندگی است و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام دادن وظایف فرد محسوب می‌شود.
مقاله: بررسی و مقایسه رضایت از زندگی همسران شاهد، جانباز، آزاده و عادی شهرستان زرند

پژوهشگران: زینب جوانمرد، حامد حسن‌زاده، فاطمه جوانمرد، مجید مصطفوی

چکیده

زمینه و هدف: رضایت از زندگی یکی از اهداف برتر زندگی است و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام دادن وظایف فرد محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی رضایت از زندگی همسران شاهد، جانباز، آزاده و عادی شهرستان زرند می‌باشد.
روش کار: روش تحقیق علّی ـ مقایسه‌ای است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را همه‌ی همسران شاهد، جانباز، آزاده و عادی شهرستان زرند در سال 1391 تشکیل می‌دهد که از این تعداد دویست نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی رضایت از زندگی خرمی‌نژاد (1386) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Spss20 و آزمون Anova انجام شد.

یافته‌ها
: نتایج حاصل از آزمون‌های آماری نشان داد میانگین رضایت از زندگی همسران شاهد برابر با 20/37، جانباز 80/33، آزاده 43/34 و عادی 20/37 می‌باشد. مقایسه‌ی میانگین رضایت از زندگی گروه‌های نمونه براساس محاسبات از طریق آزمون Anova (62/6 =F) در سطح معنی‌داری 05/0 = a نشان‌دهنده‌ی تفاوت معنی‌دار بین رضایت از زندگی آنهاست.
نتیجه‌: یافته‌های پژوهش نشان داد میزان رضایت از زندگی همسران شاهد، جانباز، آزاده و عادی با هم تفاوت معنی‌داری دارد و میزان رضایت از زندگی همسران عادی بیشتر از همسران آزاده، جانباز و شاهد می‌باشد. در بین سه گروه همسران شاهد، جانباز و آزاده به ترتیب بیشترین رضایت را همسران شاهد، آزاده و جانباز داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها:
رضایت از زندگی، همسران شاهد، جانباز، آزاده

دریافت متن کامل مقاله اینجا

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده