کد خبر: ۳۱۳۴۷۳
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۶:۲۷
مجتبي يزداني
مقطع تحصيلي:
استاد راهنما:دكتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

هدف پژوهش حاضر تحليل محتواي كتاب هاي درسي سه پايه دوره راهنمايي (اول، دوم و سوم) در تأمين ابعاد سه گانه نگرش (شناختي، عاطفي و رفتاري) فرهنگ شهادت بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع تحليل محتوا و به صورت كيفي كه 9 كتاب درسي تعليمات اجتماعي، فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني، و فارسي سه پايه دوره راهنمايي بوسيله چك ليست محقق ساخته مؤلفه هاي فرهنگ شهادت مورد تحليل محتوا قرار گرفت. اطلاعات حاصله بوسيله شاخص آماري فراواني، و جهت مقايسه ميزان فراواني كتاب ها در خصوص توجه به ابعاد سه گانه نگرش (شناختي، عاطفي و رفتاري) فرهنگ شهادت از روش آمار غيرپارامتريك خي دو مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد: در كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي، فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني، و فارسي سه پايه دوره راهنمايي در مجموع 146 مرتبه به مؤلفه هاي فرهنگ شهادت در بعد نگرش شناختي توجه شد. به علاوه از اين تعداد، 26 مورد همراه با ملاحظات بعد نگرش عاطفي (ارائه فعال محتوي) و تعداد 10 مورد از آن ها علاوه بر رعايت ملاحظات بعد نگرش شناختي و عاطفي، همراه با خلق فرصت هاي عملي و اجتماعي (ملاحظات بعد نگرش رفتاري) بود. مقدار خي دو مشاهده شده تفاوت معني داري را در خصوص مقايسه ميزان توجه به مؤلفه هاي فرهنگ شهادت در سه بعد نگرش شناختي، عاطفي و رفتاري در كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي، فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني، و فارسي سه پايه دوره راهنمايي نشان داد.
كليد واژه ها: تحليل محتوا، كتاب درسي، دوره راهنمايي، نگرش، فرهنگ شهادت.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید