عباس حاجي پور آراني
عكاسي
مقطع تحصيلي:عكاسي
استاد راهنما:سيدجواد سليمي

اين پژوهش، با هدف بررسي تأثير عكس هاي شهداي جنگ بر جامعه ي كنوني تهران، از جنبه هاي زيبايي شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي صورت گرفته و از نوع توصيفي مي باشد و به روش ميداني اجرا شده است. جامعه ي آماري اين تحقيق، ساكنين چهار ضلع تهران بزرگ؛ يعني شمال، جنوب، شرق و غرب را دربرمي گيرد كه 1650 نفر به روش نمونه گيري در دست رس به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي شامل فراواني و درصد استفاده شده است. از نتايج به دست آمده، چنين برمي آيد كه بيش تر پاسخگويان جوان، با نمايش عكس موافق نبودند؛ در حالي كه تعداد زيادي از پاسخگويان مسن با نصب تصاوير شهدا در اماكن عمومي اظهار رضايت كرده اند. هم چنين بين نگرش افراد براساس جنسيت نسبت به تصاوير شهدا تفاوت معناداري وجود دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده