سيدصدرالدين صدري

هدف پژوهش حاضر، بررسي عملكرد حسينيه هاي شهيد و ميزان موفقيت آن ها بوده و بدين منظور، اهداف، سياست ها و وظايف محوله به آن ها از نظر شركت كنندگان در مراسم و مسؤولين حسينيه هاي شهيد و شناخت كاستي ها و نقاط قوت و ضعف عملكرد آن ها را مورد بررسي قرار داده و به ارايه ي پيشنهاد و راه كارهاي عملي جهت رفع كاستي ها و نقاط ضعف احتمالي پرداخته است. اين تحقيق، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و جامعه ي آماري آن عبارت است از: الف) كليه ي مسؤولان حسينيه هاي شهيد در استان هاي كشور ب) كليه ي شركت كنندگان در مراسم حسينيه هاي شهيد اعم از مردم عادي يا خانواده هاي شاهد در استان هاي مختلف و 263 نفر از مسؤولين و 384 نفر از شركت كنندگان در مراسم كه به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند. (بعد از منطقه بندي از هر منطقه 2 استان) علاوه بر بررسي اسناد و مدارك (آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حسينيه ي شهيد) به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرارگرفته و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي(شامل: فراواني، درصد، جداول و نمودار) و آزمون خي دو استفاده شده است. برپايه ي نتايج به دست آمده، نبود شاخص ها و استانداردهاي عملكرد مشخص در آيين نامه ها و دستورالعمل ها را مي توان جزو مهم ترين كاستي ها و تنوع برنامه ها و اداره ي حسينيه ها به دست خانواده ي شهدا را مي توان جزو مهم ترين نقاط قوت عملكرد آن ها دانست.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها