منيره قاضي

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تعيين ميزان موفقيت فعاليت هاي پرورشي بنياد شهيد استان گلستان با توجه به اهداف سازماني مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و جامعه ي آماري آن شامل والدين، همسران و فرزندان شاهدي است كه در سال هاي 1381-1383 در فعاليت هاي پرورشي و آموزشي بنياد شهيد استان گلستان شركت داشته اند. براي اجراي اين تحقيق، 460نفر از آنان به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسي قرارگرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (شامل: جداول فراواني و...) استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه پاسخگويان به طور متوسط از فن آوري آموزشي مناسب در كلاس هاي پرورشي بنياد شهيد استان گلستان استفاده كرده اند و رضايت آنان از رفتار كاركنان اين مراكز در حد متوسط بوده و از نظر ايشان به كارگيري نيروي انساني مناسب در كلاس هاي پرورشي نيز متوسط ارزيابي شده است. هم چنين فن آوري مورد استفاده به ميزان متوسط در جذب فراگير به مركز تأثير داشته و فعاليت هاي پرورشي بنياد شهيد در بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان مؤثر بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده