عباس حيدري

هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي كيفيت و كميت اثرات تعديل كننده ي ازدواج يا عدم ازدواج مجدد همسران شهيد بر روي تبعات ويژه ي پديده ي شهادت پدر از طريق مقايسه ي عملكرد تحصيلي، سلامت رواني، عزت نفس و مسؤوليت پذيري فرزندان شاهد مي باشد. اين تحقيق كه از نوع توصيفي است به روش پيمايشي انجام شده و جامعه ي آماري آن، كليه ي دانش آموزان شاهد دوره ي راهنمايي، متوسطه و دانشجويان سال اول دانشگاه استان بوشهر در سال تحصيلي 81-82 به تعداد 292 نفر مي باشد كه به صورت تمام شماري مورد بررسي قرار گرفته اند. جمع آوري اطلاعات از طريق يك پرسشنامه ي اطلاعات فردي و سه آزمون علايم رواني SCL90، آزمون عزت نفس و آزمون مسؤوليت پذيري صورت گرفته و روش هاي آمار توصيفي(شامل درصد، ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي) و آمار استنباطي (شامل آزمون T و تحليل واريانس) براي تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. تحقيق نشان مي دهد كه نتايج وضعيت كلي نمرات پيشرفت تحصيلي در حد متوسط بوده و پيشرفت تحصيلي گروه A (فرزندان شاهدي كه مادران شان ازدواج مجدد داشته اند)، از گروه B (فرزنداني كه مادران شان براي مرتبه ي دوم ازدواج نكرده اند) بيش تر بوده است. اين تحقيق هم چنين نشان مي دهد كه دختران در مقايسه با پسران از پيشرفت بيش تري برخوردار بوده اند و سطح سواد مادران نيز در بهبود عملكرد تحصيلي تأثير داشته است. از نظر مسؤوليت پذيري نيز وضعيت كلي فرزندان شاهد خوب بوده است؛ اگرچه مسؤوليت پذيري دختران شاهد از پسران خيلي كم تر و گروه B از گروه A بهتر بوده است. وضعيت كلي عزت نفس در خرده مقياس هاي عزت نفس اجتماعي، آموزشي، خانوادگي فرزندان شاهد نسبتاً خوب بوده و دختران شاهد در دو مقياس عزت نفس آموزشي و خانوادگي از پسران بهتر بوده اند؛ اما در مقياس عزت نفس فردي، شاهد برتري پسران هستيم و به طوركلي، گروه A نسبت به گروه B از وضعيت بهتري برخوردار است. تحقيق حاضر، هم چنين نشان مي دهد كه فرزندان شاهد به لحاظ سلامت رواني نيز وضعيت نسبتاً خوبي داشته و پسران شاهد از نظر كلي سلامت رواني و ابعاد نه گانه ي آن در مقايسه با دختران در شرايط بهتري به سر مي برند و گروه A از نظر سلامت كلي و ابعاد شكايت جسماني، وسواس، افسردگي و اضطراب از گروه B بهتر بوده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده