نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

معرفی و خاطرات شهدای استان لرستان
زندگینامه سردار شهید علی محمد امیری
همزمان با غائله کردستان به آنجا اعزام شدند وبه سمت فرمانده سپاه مریوان منصوب گردیدند و در کنار شهیدان بروجردی و متوسلیان و همت به جنگ باکومله و دموکرات پرداختند
آرشیو