نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

نشر شاهد با ترجمه آثار فاخر بر قله‌‌ نشر خواهد ماند

نشر شاهد با ترجمه آثار فاخر بر قله‌‌ نشر خواهد ماند

سعید علامیان معتقد است که نشر شاهد برای آن‌که بتواند بر قله‌های نشر فرهنگ ایثار و شهادت ماندگار شود، ترجمه و بازچاپ آثار فاخر و نایاب خود را مورد توجه خود قرار دهد.
Histats.com START (aync) Histats.com END