نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

گمنامی را از عشق به حضرت زهرا داشت

گمنامی را از عشق به حضرت زهرا داشت

وقتي او را ديدم ، سالها پير شده بود ، آثار شکنجه در ظاهر و رفتار او مشهود بود.