مجنون شهادت

مجنون شهادت

وقتي قرارگاه كميل تشكيل شد (تيمسار صياد شيرازي)، تيمسار عبادت،تيمسار آبشناسان و خيلي ها در آن حضور داشتند) من در كنار شهيد آبشناسان بودم و با هم به شناسايي مي رفتيم.
امير شجاع ارتش

امير شجاع ارتش

شهيد آبشناسان از اخلاق بسيار خوب وپسنديده اي برخوردار بود، ايشان با بچه ها در جبهه خودماني رفتار مي كردند و بچه ها هم ايشان را دوست داشتند.
حق گو وحق طلب

حق گو وحق طلب

كمتر در يك فرد جمع مي شوند وهمين ويژگي ها بود كه به شخصيت ايشان يك برجستگي ويك سرآمدگي وبالندگي خاصي را بخشيده بود.
نام پدر: «شير صحرا»

نام پدر: «شير صحرا»

پدرم يكي از فرمانده هان شجاع ارتش دردشتهاي جنوب و در جنگ هاي نامنظم بودند، طوريكه مردم جنوب در اوايل جنگ (سال 59) اعلام كرده بودندكه هر وقت آبشناسان درمنطقه عمليتي است ، عراقي ها به ما تعرضي ندارند.
فرمانده متبكر و طراح

فرمانده متبكر و طراح

شهيد آبشناسان شيفته اخلاق و منش شهيد بروجردي بود و شهيد بروجردي نيز به ايشان ارادت داشت . اين دو شهيد از شهداي شاخص دوران دفاع مقدس بودند.
عاشق كار وخدمت

عاشق كار وخدمت

يك شب ساعت 11/30 سرزده جهت جلسه اي با جناب سرهنگ جواديان به قرارگاه حمزه رفتيم كه درآنجا با شهيد آبشناسان رو به رو شديم.
۷
آرشیو