جزیره! نام تو تفسیر عشق است / زمین گرم تو، نخجیر عشق است

جزیره! نام تو تفسیر عشق است / زمین گرم تو، نخجیر عشق است

جزیره! ای دیار سرخ از خون / میان نیستانت خفته مجنون / جزیره! ای کتاب نیلی گل / لبالب گشته جام سرخت از مل
پاسداران خورشید

پاسداران خورشید

به تکه تکه جسم مبارزان سترک / به قطره قطره خون دلاوران بزرگ / به خاک پاک شهیدان عاشق «قروه»/ به وارثان مسلمان صاحب «عروه»
وسعت  شهید

وسعت شهید

مثل یک صبح آفتابی بود/ آسمانی زلال و آبی بود / به درخت و بهار عادت داشت / با افقهای سبز نسبت داشت
برای بازگشت آزادگان

برای بازگشت آزادگان

آسمان امروز آبی تر شده / لحظه هامان آفتابی تر شده / کوچه ها، بوی بهاری می دهند / بوی آوای قناری می دهند
باز خونین شهر ما خرم شود

باز خونین شهر ما خرم شود

آمدم ای مامن ارواح پاک/ جان بگیرم در تو ای گلگونه خاک / شانه هایت زخمی شلاقهاست / نخلهایت سوگوار بس عزاست
نسل حیدر

نسل حیدر

غم است و شب همه شب انتظار می پیچد/ میان کوچه، صدا، غصه دار می پیچد/ شب از ستاره پر و ماهتاب می گیرد
۴
آرشیو