قطار بهشت

قطار بهشت

قطار کلماتم/ از ریل این خط هاي موازي/ به سمت تو می آیند
۲
آرشیو