گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (11) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (11) دو دست قطع شده و وضوی نیابتی

آیا برای جانبازی كه دو دستش از آرنج قطع شده، شستن صورت در هنگام وضو لازم است؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (9) وضو با دست مصنوعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (9) وضو با دست مصنوعی

آیا دست مصنوعی در حكم جبیره است و در هنگام وضو باید دست مرطوب بر آن كشید؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (8) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده - بخش سوم

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (8) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده - بخش سوم

به دلیل قطع دو دست، گاهی در هنگام وضو به ناچار صورتم از پایین به بالا شسته می شود. آیا وضوی من صحیح است؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (7) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده-بخش دوم

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (7) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده-بخش دوم

دست جانبازی تا آرنج و پای او تا ساق قطع شده است. وظیفه او را در هنگام وضو گرفتن چیست؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (6) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (6) وضوی كسی كه دست و پایش قطع شده

كسی كه دست راست او از بالای آرنج قطع شده است، چگونه می تواند وضو و غسل را انجام دهد؟
۹
آرشیو