گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (35) وضوی ارتماسی به جای جبیره ای

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (35) وضوی ارتماسی به جای جبیره ای

شخصی مدتی دستش را برای وضوی جبیره ای در كیسه پلاستیكی قرار داده بود؛ اما وضوی ارتماسی می گرفت...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (34) وضو گرفتن با دست گچ گرفته

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (34) وضو گرفتن با دست گچ گرفته

کسی كه تمام دست راستش در گچ است، چگونه باید وضو بگیرد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (33) مسح با دست گچ گرفته

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (33) مسح با دست گچ گرفته

دست راست شخصی را (به طور کامل) بر اثر شكستگی گچ گرفته اند و از این رو، نمیتواند پای راست و سر خود را مسح كند....
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (31) وضو با چسب یا پانسمان روی چشم

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (31) وضو با چسب یا پانسمان روی چشم

اگر انسان به دلیل مرضی در چشم، لازم باشد كه روی پلك چشم خود را چسب بزند و برداشتن آن هم مشقّت داشته باشد، در هنگام وضو گرفتن تكلیف او چیست؟
۵
آرشیو