گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تقلید(2) تقلید در اعمال نیابتی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تقلید(2) تقلید در اعمال نیابتی

كسی كه برای انجام عباداتی چون: نماز، روزه و حج نایب می شود،باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل كند یا به فتوای مرجع تقلید كسی كه از طرف او نایب شده است
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تقلید(1) تقلید روشن دلان

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تقلید(1) تقلید روشن دلان

در جنگ تحمیلی از ناحیه چشم مجروح شدم و بینایی ام را از دست دادم. با توجه به این كه فراگیری مسائل شرعی نیاز به مطالعه دارد و رساله مجتهدی كه بنده ایشان را اعلم می دانم به زبان بریل چاپ نشده است...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تکلیف(2) وظیفه كسانی كه قادر به هیچ حركتی نیستند

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تکلیف(2) وظیفه كسانی كه قادر به هیچ حركتی نیستند

بنده چندین سال است كه در بستر بیماری هستم و نمی توانم حرکت کنم، حتی از حركت دادن گردن خود نیز عاجزم.
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تکلیف (1) معلولان و دشواری انجام تکالیف دینی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام تکلیف (1) معلولان و دشواری انجام تکالیف دینی

كسی كه معلولیت جسمی دارد و بسیاری از اعمال دینی را به سختی انجام می دهد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام پزشکی (1) انتقال خون به جنس مخالف

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام پزشکی (1) انتقال خون به جنس مخالف

آیا تزریق خون مرد به زن نامحرم و یا برعکس در بیمارستان ها اشکال ندارد؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (42) وظیفه نائب برای وضو دادن قطع نخاعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (42) وظیفه نائب برای وضو دادن قطع نخاعی

آیا به همان ترتیبی که وضوگیرنده باید وضو بگیرد، نایب و وضودهنده نیز باید آن را رعایت کند...
۳
آرشیو