بازخوانی والاترین درجه مقام انسانی در پایان‌نامه؛

بازخوانی والاترین درجه مقام انسانی در پایان‌نامه؛ "عوامل موثر بر ترویج فرهنگ شهادت"

فرهنگ شهادت عبارتست از: تعیین عاشقانه‌ای که انسان دنیوی را در عبور از حیات مادی به حیات معنوی و لقاء الله می‌رساند. معصومه عشقی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، در پایان‌نامه خود فرهنگ شهادت را از ابعاد مختلف بررسی کرده است.
نقش تبلیغات در جنگ؛ پایان نامه‌ای با عنوانی که کمتر به آن پرداخته شده است

نقش تبلیغات در جنگ؛ پایان نامه‌ای با عنوانی که کمتر به آن پرداخته شده است

احمدرضا طاووسی در سال 78، پایان نامه‌ای را گردآوری کرده و به موضوعی پرداخته که کمتر به آن توجه شده است. مبحث تبلیغات در دوران جنگ برای ایجاد انگیزش در نیروها یک موضوع مهم است که اساس آن سرچشمه گرفته از اصول اعتقادی و دینی مردم ایران است.
دلایل حضور چشمگیر روستائیان در جنگ تحمیلی

دلایل حضور چشمگیر روستائیان در جنگ تحمیلی

«جنگ و صلح از دیدگاه مردم شناسی با تاملی بر جنگ تحمیلی» عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد ایوبی زاده به رشته تحریر درآمده است.
بررسی ارزش ها در کلام شهدای استان اصفهان

بررسی ارزش ها در کلام شهدای استان اصفهان

«بررسی ارزش ها در کلام شهدای جنگ تحمیلی و دوران انقلاب اسلامی در استان اصفهان» موضوعی است که محور پایان نامه حمیدرضا بهرامی قرار گرفته است.
بررسی متون جهاد و شهادت در نثرنوشته های کهن فارسی

بررسی متون جهاد و شهادت در نثرنوشته های کهن فارسی

«م‍ت‍ون‌ ج‍ه‍اد و ش‍ه‍ادت‌ در ن‍ث‍ر ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ (ق‍رن‌ س‍وم‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌)» نوشته پرویز عباسی، اثری پژوهشی در حوزه جهاد و شهادت است که سال 1381 از سوی «نشر شاهد» به چاپ رسید.
تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

فرضیه‌های اصلی تحقیق عبارت بودند از: -1 سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است . -2 یک رابطهء همبستگی بین سبک رهبری فرماندهان و افزایش انگیزهء بسیجیان وجود دارد...
۹
آرشیو