نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت و بررسی آن در دوره دفاع مقدس

نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت و بررسی آن در دوره دفاع مقدس

در این مقاله، نخست به سابقه شعر مقاومت در میان ملت ها و همچنین به پیشینه این شعر در ادبیات فارسی به اختصار اشاره شده است.سپس ویژگی ها، مضامین و نقش شعر در دوره دفاع مقدس و نیز تأثیر دفاع مقدس در ادبیات معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
سير تحول بيمارستان صحرايي در جنگ تحميلي

سير تحول بيمارستان صحرايي در جنگ تحميلي

در بررسيِ مقوله‌اي همچون بيمارستان صحرايي بايد به راهبرد كلي جنگ توجه داشت. به‌نظر مي‌رسد ساخت و تجهيز و گسترش بيمارستان‌هاي صحرايي به‌ويژه در نيمه‌ دوم جنگ در منطقة جنوب شاخصي مهم در شناسايي اهداف واقعي ايران از تداوم دفاع مقدس به‌شمار مي‌رود.
شاهد جوان / ایثار اجتماعی رضایت عمومی

شاهد جوان / ایثار اجتماعی رضایت عمومی

بشر از دیر باز تاکنون برای زندگی راحت تر و پیشبرد اهدافش بنابر مقتضیات زمانی و مکانی، مؤلفه هایی را برای خود پیش بینی و رعایت کرده است که یکی از نتایج آن هموار شدن راه زندگی در شئون مختلف است.
ایستادگی دستاورد بزرگ دفاع مقدس

ایستادگی دستاورد بزرگ دفاع مقدس

دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است. هنوز ۱۹ ماه از حماسه پیدایش انقلاب سپری ‏نشده بود که جنگی فراگیر بر ملت ایران تحمیل شد که می توان آن را بزرگترین حماسه ملتی در مقابل یک ‏تجاوز خارجی قلمداد کرد.
عناصر تقابل ایدئولوژیک در داستان دفاع مقدّس «ریشه در اعماق»

عناصر تقابل ایدئولوژیک در داستان دفاع مقدّس «ریشه در اعماق»

مقالة حاضر به جلوه‌های حضور دو ایدئولوژی در داستان ریشه در اعماق ابراهیم حسن‌بیگی براساس دیدگاه‌های آلتوسر، گرامشی و مارکس می‌پردازد.
بررسی و تحلیل تأثیر تعزیه بر ادبیّات نمایشی دفاع مقدّس

بررسی و تحلیل تأثیر تعزیه بر ادبیّات نمایشی دفاع مقدّس

در این مقاله، شیوۀ اثرگذاری تعزیه بر ادبیّات نمایشی دفاع مقدّس بررسی و تحلیل شده‌است. برای تحقّق این هدف، تأثیرپذیری مهم‌ترین نمایشنامه‌ها در این زمینه از دو جنبۀ ساختاری و محتوایی تحلیل گشته و چندی و چونی این اثرپذیری در هریک از دو محور مذکور شرح و بیان شده‌است.
۴
آرشیو