روایت های شگفت انگیز از دفاع مقدس؛ سیری در داستان های فانتزی دفاع مقدس

روایت های شگفت انگیز از دفاع مقدس؛ سیری در داستان های فانتزی دفاع مقدس

این پژوهش در پی آن است تا به بررسی و تحلیل داستان های فانتزی دفاع مقدس، ویژۀ کودکان و نوجوانان بپردازد.
نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی

نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی

بررسی ویژگی های اصلی نمایش مذهبی از جمله مضامین، شخصیت ها، نمادگرایی، کمیت و کیفیت مخاطب، مشارکت تماشاگر در اجرا و مکان اجرای نمایش نشان می دهد که تئاتر دفاع مقدس با نمایش های مذهبی تفاوتی قابل تأمل دارد.
بررسی صورخیال در شعر دفاع مقدس

بررسی صورخیال در شعر دفاع مقدس

در شعر دفاع مقدّس نیز شاعران به کارکرد صور خیال و نقش آن در القاء معنی نظر دارند. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی به بررسی صورخیال در شعر چند شاعر دفاع مقدّس پرداخته شده است.
مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس

مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس

در خصوص مهندسی رزمی جنگ که یکی از ستون‌ها و پشتوانه‌های اصلی در پیروزی‌های رزمندگان بود و به قول بسیاری از فرماندهان جنگ، عملیاتی موفق نمی‌شد مگر آنکه مهندسی زرمی در آن نقش تعیین کننده‌ای داشت.
نگاهی دوباره به عنوان «ادبیات دفاع مقدس»

نگاهی دوباره به عنوان «ادبیات دفاع مقدس»

این مقاله سعی دارد عنوانی روشن، جامع، مانع و گویا را برای ادبیات و به ویژه شعر مربوط به جنگ تحمیلی عراق بر ایران پیشنهاد دهد.
۴
آرشیو