تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

با توجه به اهمیت و نقش دفاع مقدس و سینمای منتسب به آن در ارائه تصویر «خود» و «دیگری» و تاثیر آن در بازسازی هویت ملی، تحقیق حاضر درصدد شناخت تصویر ارائه شده از دشمن و تحول آن در سه دهه اخیر است.
ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

در این جستار، نوترکيبهای به دست آمده، در پنج دستۀ کلی اسم مرکب، صفت مرکب، ترکيبات ونددار، ترکيبات شبه ونددار و هم آیی بلاغی واژگان قرارگرفته اند. این نوشتار، پاسخگوی سوالاتی است نظير اینکه: چه مؤلّفه هایی در ميزان توفيق در ساخت نوترکيبها دخيل اند؟ زمينه های فکری غالب در ترکيبهای جدید کدام اند؟ عناصر بلاغی در این ترکيبها چه جایگاهی دارند؟ براساس چه معيارهایی میتوان نوترکيبها را دسته بندی کرد؟ بيشترین نوترکيبها در آثار چه شاعرانی یافت - می شود؟ نگارندگان به نمونه هایی بدیع از نوترکيب های ساخته شده در شعر انقلاب و پایداری دست یافته اند که غالب آنها دربردارندة مضامين ادبی، دینی، ملی، حماسی، عر فانی، سياسی و اجتماعی است.
شهید آوینی و استفاده از علم بیان برای نوازش روح مخاطب در مستند

شهید آوینی و استفاده از علم بیان برای نوازش روح مخاطب در مستند "روایت فتح"

شهید سیدمرتضی آوینی، در متن نوشته‌ی "روایت فتح" نشان داده است او از دیدی ادیبانه، عارفانه و حکیمانه نسبت به علوم مختلف ادبی، برخوردار بوده و با استفاده از آنها یکی از تاثیرگذارترین مستندهای دفاع مقدس را ساخت.
تبيين عوامل شکل دهنده ويژگي هاي روحي و معنوي رزمندگان در دوران دفاع مقدس

تبيين عوامل شکل دهنده ويژگي هاي روحي و معنوي رزمندگان در دوران دفاع مقدس

روحيه معنوي رزمندگان کشورمان، عامل مهمي در کسب پيروزي ج.ا. ايران در طول هشت سال دفاع مقدس به شمار مي آيد
تبیین مولفه های قدرت آفرین فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس

تبیین مولفه های قدرت آفرین فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس

به راستی چرا دشمن نتوانست ظهور این حماسه را پیش بینی کند؟ به عبارت دیگر بنیان های قدرت دفاعی جمهوری اسلامی روی چه عوامل فرهنگی ای بنا شده بود که توانست در برابر تهاجم دشمن بعثی مقاومت کند؟ از این رو هدف این تحقیق ، مشخص ساختن بنیان های فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران طی 8 سال دفاع مقدس است.
طراحی موزه ي دفاع مقدس

طراحی موزه ي دفاع مقدس

موزه هاي دفاع مقدس مکان هاي ارزشمندي براي انتقال وقایع و تجربیات گذشته به نسل هاي آینده اند و در این بین، انتقال این تجربیات به جوانان و نوجوانان از اهمیت بسیاري برخوردار است
۱۴
آرشیو