نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

واژه " War " از ریشه آلمانی " Werra " به معنی آزمون نیرو با استفاده ازاسلحه بین ملت ها یا گروه های رقیب داخل یک کشور است. هدف ازجنگ پیروزی بررقیب برای مستلزم ساختن او به انقیاد تام است.
شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

نگارندگان در جستار حاضر، ابتدا به عنصر شخصیت پردازی توجه نموده، پس از آن به بررسی شیوه های پردازش شخصیت و شگردهای توصیف و پرورش اشخاص در کتاب دا پرداخته اند.
بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

این پژوهش، برجستگی های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدس استان کرمان را از جمله؛ تازگی های زبان، پیوند واژگان، نوجویی قافیه و ردیف و واژگان خاص، همچنین چگونگی شکل های شعری و گرایش های سبکی را مورد بازکاوی و نقد و تحلیل قرار داده است.
بخشی از راز ماندگاری روایت فتح شهید آوینی/فیلم‌سازی به شیوه اشراقی

بخشی از راز ماندگاری روایت فتح شهید آوینی/فیلم‌سازی به شیوه اشراقی

مستند روایت فتح، با نثری پویا، زیبا، نوگرا و اندیشه‌زا، هر شنونده و بیننده را میخکوب و در شط زلال خویش جاری و ساری می‌ساخت. یکی از رازهای موفقیت این اثر، شیوه خاص فیلم‌سازی آن است.
تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

با توجه به اهمیت و نقش دفاع مقدس و سینمای منتسب به آن در ارائه تصویر «خود» و «دیگری» و تاثیر آن در بازسازی هویت ملی، تحقیق حاضر درصدد شناخت تصویر ارائه شده از دشمن و تحول آن در سه دهه اخیر است.
ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

ترکیب سازی و هم آیی واژگانی در شعر انقلاب اسلامی و پایداری

در این جستار، نوترکيبهای به دست آمده، در پنج دستۀ کلی اسم مرکب، صفت مرکب، ترکيبات ونددار، ترکيبات شبه ونددار و هم آیی بلاغی واژگان قرارگرفته اند. این نوشتار، پاسخگوی سوالاتی است نظير اینکه: چه مؤلّفه هایی در ميزان توفيق در ساخت نوترکيبها دخيل اند؟ زمينه های فکری غالب در ترکيبهای جدید کدام اند؟ عناصر بلاغی در این ترکيبها چه جایگاهی دارند؟ براساس چه معيارهایی میتوان نوترکيبها را دسته بندی کرد؟ بيشترین نوترکيبها در آثار چه شاعرانی یافت - می شود؟ نگارندگان به نمونه هایی بدیع از نوترکيب های ساخته شده در شعر انقلاب و پایداری دست یافته اند که غالب آنها دربردارندة مضامين ادبی، دینی، ملی، حماسی، عر فانی، سياسی و اجتماعی است.
۱۳
آرشیو