نگاهی به زندگی شهید عبدالرزاق جمالی خرنجانی

نگاهی به زندگی شهید عبدالرزاق جمالی خرنجانی

شهید عبدالرزاق جمالی خرنجالی در سحرگاه اولین روز سال 1365 در سلیمانیه در منطقه شمال غرب در عملیات والفجر9 به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی شهید عبدالله خورشید پورنوبندگانی

نگاهی به زندگی شهید عبدالله خورشید پورنوبندگانی

شهید عبدالله خورشیدپور نوبندگانی در نوزدهم مرداد ماه 1362 در منطقه غرب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
زندگی، وصیت و خاطرات شهید منصور ابوالهوس

زندگی، وصیت و خاطرات شهید منصور ابوالهوس

شهید منصور ابوالهوس در بیست و چهارم دی ماه 1365 در منطقه سومار بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به ناحيه ي سینه اش به فیض عظمای شهادت نائل آمد.
نگاهی به زندگی نامه شهید عباس خواجه

نگاهی به زندگی نامه شهید عباس خواجه

شهید عباس خواجه در بیستم آبان ماه 1361 در عملیات محرم در منطقه عین خوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به آرزوی دیرینه خود رسید.
نگاهی به زندگی نامه شهید قدمعلی مکاری پور

نگاهی به زندگی نامه شهید قدمعلی مکاری پور

شهید قدمعلی مکاری پور در سال 1367 در منطقه اهواز به شهادت رسید.
نگاهی به زندگینامه و خاطرات شهید (مفقودالاثر) مسعود انشایی

نگاهی به زندگینامه و خاطرات شهید (مفقودالاثر) مسعود انشایی

شهید مسعود انشایی در بیست و نهم فروردین ماه 1367 در خلیج فارس بر اثر درگیری آمریکای جنایتکار و اصابت موشک به ناوچه، منجر به مفقود شدن وشهادت مسعود انشايي گردید.
۴
آرشیو