يادكرد شهداي نوجوان (2)
آقا! حضرت قاسم(ع) هم مثل من 13 ساله بود

يادكرد شهداي نوجوان (2) آقا! حضرت قاسم(ع) هم مثل من 13 ساله بود

وقتي آيت الله خامنه اي براي رفتن به مراسمي از ساختمان بيرون آمدند، مرحمت بالازاده خودش را به ايشان رساند، تلاش محافظان نتيجهاي نداشت، چون آقا به اشاره اجازه داده بودند تا اين نوجوان را ملاقات كنند؛ مرحمت 13 ساله با لهجه شيرين آذري و شايد هم به زبان آذري گفت: «آقا! يك خواهش داشتم»
۱۱
آرشیو